close

Ý nghĩa của 64 quẻ Dịch. Quẻ 35: Hỏa Địa Tấn