close

Không nên đặt cành vàng lá ngọc xin ở chùa lên bàn thờ